Y's-CUP Championship Series 2006
倁倂倓倕俤俶俢倀俼俷 俠倢倎倱倱
弴埵 僠乕儉柤 崌寁俹 Rod.14 Rod.15 Rod.16
1   俠倰倎倸倷丏俿 63 18 15 27
2   俼倀倀俥 58 15 28 12
3   .俿倕倎倣 俷.俰倝倰倧倳 50 12 13 22
4   侽俁愴戉僋儔僢僔儍乕僘 45 11 16 15
5   .嶰導崿摨楢崌 43 19 19 2
6   俛俬俽仌俼俬俵僈儗乕僡 35 14 7 11
7   侽俀 俢俢俽 儗乕僔儞僌 22 12 10
8   俧丏俛丏俼丂僠乕儉俿 21 11 10
9   俠倛倎倫倫倷 俼倎們倝値倗 15 5 0 7
10   嫃庰壆弌栚嬥乫恀桭夛 14 1 5 5
10   僠乕儉壨撪DE媑旛偩傫偛 14 14
11   撔堧 10 5 5
12   傾乕儖僘仌僉儞僌帺摦幵 8 8
13   俿俤俙俵 俥俙倁俷俼俬俿俤 5 5
13   俿俤俙俵嵅摗弇 5 5
俽倀俹俤俼 俤俶俢倀俼俷 俠倢倎倱倱
弴埵 僠乕儉柤 崌寁俹 Rod.14 Rod.15 Rod.16
1   俼倀倀俥仌倂俬俴俢俿俫俬俶俧 56 20 21 12
2   僋儔僢僔儏丒儗僨傿乕僗 48 29 19
3   俿俤俙俵嵅摗弇 42 17 25
4   .俫倕倰倧乫倱 25 12 13
5   嶨壿儎 10 10
俙 俠倢倎倱倱
弴埵 嶲壛幰柤 崌寁俹 Rod.14 Rod.15 Rod.16
1   捸揷丂戝桽 44 15 14 12
2   崅嫶丂捈庽 35 12 9 11
3   媿媣曐丂惀嫥 31 6 8 14
4   栁栘丂庣梇 29 9 12 5
5   徏戲丂偐偍傝 23 8 7 5
6   埳摗丂怲 21 10 11
7   恄墥丂戱嵠 20 5 8 4
8   怣壀丂梲堦 18 5 5 5
9   揷拞丂彫昐崌 16 7 0 6
10   娾嵅丂崉 12 7 5
11   廐扟丂堦帯 11 4 7
11   崅嫶丂抭旤 11 5 6
12   婽嶳丂惓 9 9
12   恵夑丂廏恖 9 4 5
13   摗栰丂壚徍 8 8
14   姫揷丂榓弐 7 7
15   挿旜丂惓婭 5 5
16   彫栰丂怣栫 4 0 4
16   塇嶳丂攷婭 4 4
俛 俠倢倎倱倱
弴埵 嶲壛幰柤 崌寁俹 Rod.14 Rod.15 Rod.16
1   椢愳丂桽曘 57 20 15 19
2   斞揷丂椇 33 10 8 12
3   栴搰丂梲夘 20 8 7 2
3   斞揷丂揘暯 20 12 8
4   敿扟丂枩婭 18 6 2 7
4   朙悾丂惓庽 18 9 9
5   杧丂峃恖 17 5 12
6   搊娵丂悞巙 15 6 9
7   嶳杮丂寬巌 11 11
7   堥晹丂晲 11 11
8   晲揷丂堦擇嶰 5 5
9   庤捤丂朚峴 2 2
俠 俠倢倎倱倱
弴埵 嶲壛幰柤 崌寁俹 Rod.14 Rod.15 Rod.16
1   塅栰丂搘 54 20 19 12
2   攄杸丂岾旻 44 12 10 19
3   憹揷丂惓 35 9 13 10
4   摗揷丂峗柧 32 9 8 12
5   惣丂柅 23 10 9 1
6   柛丂婤 13 2 8 0
7   孒丂廏庽 12 7 5
8   愒郪丂婭徍 8 8
8   幊屗丂夒揟 8 8
9   戲曈丂婱岾 7 7
10   墦堜丂寬懢榊 6 6
11   嶳嶈丂惓晇 5 5
俢 俠倢倎倱倱
弴埵 嶲壛幰柤 崌寁俹 Rod.14 Rod.15 Rod.16
1   嵵摗丂孧 39 15 8 13
2   杧峕丂抭惏 34 9 15 7
3   嵅摗丂巙恀晇 33 8 12 10
4   彫嶳丂撝 27 10 7 7
5   捯杮丂惌恖 23 9 14
6   彫孖丂徆屓 22 10 12
7   俲俤俬俲俬 18 14 4
8   嵅摗丂媊擵 13 8 2 0
9   奰郪丂桭惉 8 8
10   張孻儔僀僟乕 0 0
11   媣暷揷丂惓暯 0 0

TOP PAGE